A légi távérzékelés engedélyezése és a távérzékelt adatok ellenőrzése

Oldalunkról letöltheti az ügyintézéshez szükséges formanyomtatványokat. Kérjük, a gördülékeny ügyintézés érdekében figyelmesen olvassa el az ügymenet leírását, és ne felejtse el előkészíteni a szükséges igazolásokat, mellékleteket.

Formanyomtatványok letöltése

Az ügymenet leírása

Légi távérzékelés végrehajtásának engedélyezése

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 30. § (1) bekezdése alapján légi távérzékelés, felvétel vagy adat közzétételéhez, illetve kereskedelmi célú felhasználásához engedély szükséges.

Az Fttv. 1. § 9. pontja alapján földi, légi és űrtávérzékelés: mérések végrehajtására, illetve térképkészítésre alkalmas földi, légi és űr távérzékelési adatgyűjtés, amelynek célja és eredménye geodéziai, térképészeti, geofizikai, geológiai és navigációs adatok gyűjtése.

A 30. § (2) bekezdés alapján a Kormány a légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről szóló 399/2012. (XII. 20.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Kormány rendelet) állapítja meg a légi távérzékelés végrehajtásának, illetve a távérzékelt adat felhasználásának rendjét.

A Kormány rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a légi távérzékelési (a továbbiakban: távérzékelési) engedély kiadása iránti kérelmet a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervhez kell benyújtani (MH Geoinformációs Szolgálat, Budapest, II. Szilágyi Erzsébet fasor 7-9. Telefon: 336-2162, Fax: 336-2161, e-mail: mhtehi@mhtehi.gov.hu, Postacím: 1525 Budapest 114., Pf.: 37.).

A távérzékelési engedély iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben felsorolt adatokon kívül tartalmaznia kell:

a) a kérelmező személy (szerv) telefon- és telefax-számát, elektronikus levélcímét,
b) a távérzékelés, valamint a fel- és leszállás helyét, a tervezett repülési útvonalat térképen vagy térképmásolaton két példányban,
c) a végrehajtás tervezett időszakát,
d) a légijármű típusát, üzemben tartójának nevét,
e) a távérzékelés végrehajtójának nevét, címét,
f) a légiközlekedésről szóló törvény alapján kiadott légi távérzékelési tevékenységi engedélyének számát,
g) a távérzékelés felhasználási célját,
h) a távérzékelés, a távérzékelő eszközök technikai paramétereit, valamint
i) a távérzékelés folyamata alatt a felvételező eszköz által vett vagy rögzített adatok, képek és jelek (a továbbiakban együtt: távérzékelt adatok) távközlési úton való továbbítására vonatkozó kérelem előzetes engedélyhez kötött megjelölését,
j) az adatokkal rendelkezni jogosult nyilatkozatát arról, hogy a távérzékeléshez igénybe vett pénzügyi források tartalmaznak-e részben vagy egészben közpénzeket.

Olyan objektumok felett, melyek távérzékelése során minősített adatok keletkeznek, illetve annak valószínűsíthető körzetében csak az végezhet távérzékelést, aki a távérzékelési engedélyen kívül

a) rendelkezik a minősített adat kezeléséhez a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott feltételekkel,
b) a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervével minősített adat kezelésére szerződést köt, valamint
c) igazolja a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti állami vagy közfeladat ellátását.

A honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervezet jogosult a távérzékelés folyamatának ellenőrzésére.

Az engedélyes köteles legalább két munkanappal a felszállás napja előtt a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervnek írásban bejelenteni:
a) a távérzékelési engedély számát,
b) a légijármű lajstromjelét, amennyiben rendelkezik azzal,
c) a fel- és leszállás idejét, helyét,
d) a munkaterület megnevezését,
e) a felvételező rendszer típusát, valamint
f) az adattároló, adathordozó eszközök azonosító számát.
Az engedélyes köteles biztosítani a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv ellenőre számára a távérzékelés ellenőrzésének végrehajtásához szükséges technikai és technológiai feltételeket.

A távérzékelést végrehajtó személy köteles a távérzékelésről adatlapot vezetni, amelynek tartalmaznia kell:

a) a távérzékelési engedély számát,
b) a légijármű lajstromjelét, amennyiben rendelkezik azzal,
c) a fel- és leszállás tényleges idejét, helyét,
d) a munkaterület megnevezését és az eredeti felhasználás célját,
e) a felvételező rendszer eszközeinek típusát, gyártási számát,
f) az adattároló, adathordozó típusát, a távérzékelt adatok tárolási helyét,
g) az adattároló, adathordozó eszközök azonosító számát,
h) az egyes, önálló sorszámmal rendelkező adathordozókon tárolt adatok által lefedett területek sarokpont koordinátáit, és – ha ez lehetséges – a kezdő és a végső felvételek sorszámát, továbbá a készített felvételek darabszámát,
i) az adattároló, adathordozó eszközök esetleges cseréjének időpontját, valamint
j) az esetleges zavaró tényezőket, melyek az engedélytől való eltérést eredményezték.

Az engedélyes köteles az adatlapot a leszállás utáni első munkanapon a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervezethez eljuttatni, illetve a feladat végrehajtásának esetleges elmaradását bejelenteni.

Azon légi távérzékelés esetén, amelynek eredményeként minősített adat leképződése nem valószínűsíthető, (minősített adatot nem tartalmazó területre kiadott légi távérzékelési engedély esetében) az engedélyes köteles megküldeni a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv részére a repülési útvonal és a távérzékelt adatokkal lefedett területet meghatározó adatokat legkésőbb a feldolgozás utáni első munkanapon annak ellenőrzésére, hogy a légi távérzékelés az engedélyben meghatározott, a kérelemhez csatolt tervnek megfelelő terület felett történt (például: GPS alapján a teljes útvonal ábrázolása).

A légi távérzékelt adatok titokvédelmi minősítése:

Olyan objektumok feletti légi távérzékelésre kiadott engedély esetében, melyek távérzékelése során minősített adatok keletkeznek, illetve keletkezésük valószínűsíthető – ilyen esetben engedélyt az kaphat, aki rendelkezik a minősített adat kezeléséhez a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott feltételekkel, a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervével minősített adat kezelésére szerződést kötött, valamint igazolta a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti állami vagy közfeladat ellátását – az engedélyes a távérzékelt adatok minősítési eljárásának megkezdéséig is köteles gondoskodni a távérzékelt adatoknak a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti kezeléséről.

Ebben az esetben a távérzékelést végző köteles a távérzékelt adatok kidolgozását (előhívását, feldolgozását) a kidolgozás előtt két munkanappal a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervnek írásban bejelenteni, és a kidolgozott adatokat a kidolgozás után egy munkanappal, a szerződésben meghatározott terepi felbontásra lecsökkentve, minősítési eljárás céljából a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervnek megküldeni.

Az elkészített távérzékelt adatok a minősítési eljárás befejezéséig nem sokszorosíthatók és harmadik félnek nem továbbíthatók, közzé nem tehetők, és kereskedelmi célra nem hasznosíthatók.

Az engedélyes köteles biztosítani a távérzékelt adatok ellenőrzésének, minősítésének, valamint a védett információk végleges eltávolításának végrehajtásához szükséges technikai és technológiai feltételeit.

A légi távérzékelés engedélyezése és a távérzékelt adatok ellenőrzése területen ügyintézők:

  • Horváth Géza őrnagy (Tel.: 06-1-2365-111/34-072);
  • Molnár József alezredes (Tel.: 06-1-336-2179).

Az eljárási illetékről vagy igazgatási szolgáltatási díja és lerovásának, befizetésének módja:

Az eljárás illetékmentes.