A légi távérzékelés engedélyezése és a távérzékelt adatok ellenőrzése

Oldalunkról letöltheti az ügyintézéshez szükséges formanyomtatványokat. Kérjük, a gördülékeny ügyintézés érdekében figyelmesen olvassa el az ügymenet leírását, és ne felejtse el előkészíteni a szükséges igazolásokat, mellékleteket.

Formanyomtatványok letöltése:

 • Légi távérzékelési engedélykérelem
 • Légi távérzékelést bejelentő lap
 • Légi távérzékelés végrehajtását bejelentő lap
 • Az ügymenet leírása:

  A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 30. § (1) bekezdése alapján légi távérzékelés, felvétel vagy adat közzétételéhez, illetve kereskedelmi célú felhasználásához engedély szükséges.

  Az Fttv. 1. § 9. pontja alapján földi, légi és űrtávérzékelés: mérések végrehajtására, illetve térképkészítésre alkalmas földi, légi és űr távérzékelési adatgyűjtés, amelynek célja és eredménye geodéziai, térképészeti, geofizikai, geológiai és navigációs adatok gyűjtése.

  A 30. § (2) bekezdés alapján a Kormány a légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről szóló 399/2012. (XII. 20.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Kormány rendelet) állapítja meg a légi távérzékelés végrehajtásának, illetve a távérzékelt adat felhasználásának rendjét.

  A Kormány rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a légi távérzékelési (a továbbiakban: távérzékelési) engedély kiadása iránti kérelmet a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervhez kell benyújtani (MH Geoinformációs Szolgálat, Budapest, II. Szilágyi Erzsébet fasor 7-9. Telefon: 336-2162, Fax: 336-2161, e-mail: mh.geosz@mil.hu, Postacím: 1277 Budapest, Pf.: 12).

  A távérzékelési engedély iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben felsorolt adatokon kívül tartalmaznia kell:

  • a) a kérelmező személy (szerv) telefon- és telefax-számát, elektronikus levélcímét,
  • b) a távérzékelés, valamint a fel- és leszállás helyét, a tervezett repülési útvonalat térképen vagy térképmásolaton két példányban,
  • c) a végrehajtás tervezett időszakát,
  • d) a légijármű típusát, üzemben tartójának nevét,
  • e) a távérzékelés végrehajtójának nevét, címét,
  • f) a légiközlekedésről szóló törvény alapján kiadott légi távérzékelési tevékenységi engedélyének számát,
  • g) a távérzékelés felhasználási célját,
  • h) a távérzékelés, a távérzékelő eszközök technikai paramétereit, valamint
  • i) a távérzékelés folyamata alatt a felvételező eszköz által vett vagy rögzített adatok, képek és jelek (a továbbiakban együtt: távérzékelt adatok) távközlési úton való továbbítására vonatkozó kérelem előzetes engedélyhez kötött megjelölését,
  • j) az adatokkal rendelkezni jogosult nyilatkozatát arról, hogy a távérzékeléshez igénybe vett pénzügyi források tartalmaznak-e részben vagy egészben közpénzeket.

  Olyan objektumok felett, melyek távérzékelése során minősített adatok keletkeznek, illetve annak valószínűsíthető körzetében csak az végezhet távérzékelést, aki a távérzékelési engedélyen kívül

  • a) rendelkezik a minősített adat kezeléséhez a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott feltételekkel,
  • b) a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervével minősített adat kezelésére szerződést köt, valamint
  • c) igazolja a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti állami vagy közfeladat ellátását.
  A honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervezet jogosult a távérzékelés folyamatának ellenőrzésére.

  Az engedélyes köteles legalább két munkanappal a felszállás napja előtt a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervnek írásban bejelenteni:

  • a) a távérzékelési engedély számát,
  • b) a légijármű lajstromjelét, amennyiben rendelkezik azzal,
  • c) a fel- és leszállás idejét, helyét,
  • d) a munkaterület megnevezését,
  • e) a felvételező rendszer típusát, valamint
  • f) az adattároló, adathordozó eszközök azonosító számát.
  • Az engedélyes köteles biztosítani a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv ellenőre számára a távérzékelés ellenőrzésének végrehajtásához szükséges technikai és technológiai feltételeket.

  A távérzékelést végrehajtó személy köteles a távérzékelésről adatlapot vezetni, amelynek tartalmaznia kell:

  • a) a távérzékelési engedély számát,
  • b) a légijármű lajstromjelét, amennyiben rendelkezik azzal,
  • c) a fel- és leszállás tényleges idejét, helyét,
  • d) a munkaterület megnevezését és az eredeti felhasználás célját,
  • e) a felvételező rendszer eszközeinek típusát, gyártási számát,
  • f) az adattároló, adathordozó típusát, a távérzékelt adatok tárolási helyét,
  • g) az adattároló, adathordozó eszközök azonosító számát,
  • h) az egyes, önálló sorszámmal rendelkező adathordozókon tárolt adatok által lefedett területek sarokpont koordinátáit, és – ha ez lehetséges – a kezdő és a végső felvételek sorszámát, továbbá a készített felvételek darabszámát,
  • i) az adattároló, adathordozó eszközök esetleges cseréjének időpontját, valamint
  • j) az esetleges zavaró tényezőket, melyek az engedélytől való eltérést eredményezték.
  Az engedélyes köteles az adatlapot a leszállás utáni első munkanapon a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervezethez eljuttatni, illetve a feladat végrehajtásának esetleges elmaradását bejelenteni.

  Azon légi távérzékelés esetén, amelynek eredményeként minősített adat leképződése nem valószínűsíthető, (minősített adatot nem tartalmazó területre kiadott légi távérzékelési engedély esetében) az engedélyes köteles megküldeni a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv részére a repülési útvonal és a távérzékelt adatokkal lefedett területet meghatározó adatokat legkésőbb a feldolgozás utáni első munkanapon annak ellenőrzésére, hogy a légi távérzékelés az engedélyben meghatározott, a kérelemhez csatolt tervnek megfelelő terület felett történt (például: GPS alapján a teljes útvonal ábrázolása).

  A légi távérzékelt adatok titokvédelmi minősítése:

  Olyan objektumok feletti légi távérzékelésre kiadott engedély esetében, melyek távérzékelése során minősített adatok keletkeznek, illetve keletkezésük valószínűsíthető – ilyen esetben engedélyt az kaphat, aki rendelkezik a minősített adat kezeléséhez a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott feltételekkel, a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervével minősített adat kezelésére szerződést kötött, valamint igazolta a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti állami vagy közfeladat ellátását – az engedélyes a távérzékelt adatok minősítési eljárásának megkezdéséig is köteles gondoskodni a távérzékelt adatoknak a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti kezeléséről.

  Ebben az esetben a távérzékelést végző köteles a távérzékelt adatok kidolgozását (előhívását, feldolgozását) a kidolgozás előtt két munkanappal a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervnek írásban bejelenteni, és a kidolgozott adatokat a kidolgozás után egy munkanappal, a szerződésben meghatározott terepi felbontásra lecsökkentve, minősítési eljárás céljából a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervnek megküldeni.

  Az elkészített távérzékelt adatok a minősítési eljárás befejezéséig nem sokszorosíthatók és harmadik félnek nem továbbíthatók, közzé nem tehetők, és kereskedelmi célra nem hasznosíthatók.

  Az engedélyes köteles biztosítani a távérzékelt adatok ellenőrzésének, minősítésének, valamint a védett információk végleges eltávolításának végrehajtásához szükséges technikai és technológiai feltételeit.

  A légi távérzékelés engedélyezése és a távérzékelt adatok ellenőrzése területen ügyintézők:

 • Dömötör Zsolt előadó (Tel.: 06-1-2365-111/34-071; 34-072)
 • Molnár József alezredes (Tel.: 06-1-336-2179).
 • Az eljárási illetékről vagy igazgatási szolgáltatási díja és lerovásának, befizetésének módja:

  Az eljárás illetékmentes.

  Általános információk

  Cím: 1024 Budapest II., Szilágyi Erzsébet fasor 7-9.
  Postacím: 1277 Budapest, Pf.: 12
  Telefon: +36-1-336-2162, HM 34-021
  Fax: +36-1-336-2161
  E-mail: mh.geosz@mil.hu